Vilkår for bruk:

Generelle betingelser og vilkår

1. Generelt

Disse generelle betingelsene og vilkårene gjelder for bruken av Sertifikatbanken på www.cranepartner.no og alle tilknyttede tjenester. Når du går inn på og bruker webområdet og tjenestene, tilkjennegir du, ved å legg inn din/deres e-post og godkjenner vilkårene, at du godtar å bruke tjenesten bare i henhold til disse betingelsene og vilkårene. Hvis du ikke godtar disse betingelsene og vilkårene, vil du/dere ikke få tilgang til Sertifikatbanken. Det er viktig å legge inn riktig e-post.

2. Kundeforhold

For å kunne bruke tjenesten må du bli-/være kunde hos Crane Partner As. Informasjonen du oppgir, må være fullstendig, riktig og sann.

3. Dokumenter i sertifikatbanken

Med Sertifikatbanken får du tilgang til alle dokumenter relevant for ditt firma. Andre kan også bruke denne konto, men KUN egne ansatte, og den som legger inn e-post, blir ansvarlig for kontoen. Tilgang til Bruksattester i Sertifikatbanken er kun for kunder som har servicekontrakt/avtale med Crane Partner AS. En tilgang det ikke betales ekstra for (bortsett fra tiden det tar å legge inn/oppdatere). Dette er en service Crane Partner AS ønsker å opprettholde, for egne service kunder. Andre leverandører/service bedrifter har ikke mulighet til å bruke sertifikatbanken. For servicekunder som har valgt å ikke inngå ny serviceavtale for den årlig kontrollen på kraner og løfteutstyr påløper det et gebyr på kr. 100,- pr. bruksattest for å få disse i papirfortmat, men tilgang til Samsvarserklæringer på utstyr kjøpt hos Crane Partner AS opprettholdes. Eventuelt andre dokumenter det er betalt for å få lagt inn beholdes.

4. Misbruk.

Misbruk av Sertifikatbanken, herunder det å gi opplysninger til andre firma og/eller konkurrenter, vil føre til øyeblikkelig utestenging. Alle dokumenter vil da kun bli utstedet i papirform mot et gebyr på kr. 100,- eks. mva. pr. dokument.
Dersom det oppdages missbruk av denne tjenesten som gjør at Crane Partner AS blir økonomisk, eller på annen måte, skadelidende, vil kunde-/bruker kunne bli stilt økonomisk ansvarlig.

Utdrag av lovverk:

Lov 2005-04-08 nr 16 Lovtiltak mot datakriminalitet (Straffeloven)

§ 145. Den som uberettiget bryter brev eller annet lukket skrift eller på liknende måte skaffer
seg adgang til innholdet, eller baner seg adgang til en annens låste gjemmer, straffes med
bøter eller med fengsel inntil 6 måneder eller begge deler.

Det samme gjelder den som uberettiget skaffer seg adgang til data eller
programutrustning som er lagret eller som overføres ved elektroniske eller andre tekniske
hjelpemidler.

Voldes skade ved erverv eller bruk av slik uberettiget kunnskap, eller er forbrytelsen
forøvet i hensikt å skaffe noen en uberettiget vinning, kan fengsel inntil 2 år anvendes.

Medvirkning straffes på samme måte.

Offentlig påtale finner bare sted når allmenne hensyn krever det.

Endret ved lover 16 feb 1979 nr. 3, 12. juni 1987 nr. 54, 8 april 2005 nr. 16.

§ 145b. Den som uberettiget gjør tilgjengelig for andre passord eller andre data som kan gi
tilgang til et datasystem, straffes for spredning av tilgangsdata med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler.

Grov spredning av tilgangsdata straffes med fengsel inntil 2 år. Ved avgjørelsen av om
spredningen er grov, skal det særlig legges vekt på om dataene kan gi tilgang til sensitive
opplysninger, om spredningen er omfattende og om handlingen for øvrig skaper fare for betydelig skade.

Medvirkning straffes på samme måte.

Tilføyd ved lov 8. april 2005 nr. 16.